Trở Về

Đặc Quyền Vip Trong Game

01-07-2023

Xin chào Tiên Hữu,

 

Ngọc Nhi xin giới thiệu đến các Tiên Hữu những đặc quyền VIP hấp dẫn tại Tuyệt Thế Cửu Thiên

 

BẬC VIP TRONG GAME VIP EXP YÊU CẦU ĐẶC QUYỀN TRONG GAME PHẦN THƯỞNG KHI ĐẠT MỐC VIP
0 0

+ Lượt treo máy nhanh lịch luyện 3 lần

+ Lượt treo máy nhanh Bất Chu Sơn 3 lần

+ Thời gian treo máy lịch luyện là 10 giờ

+ Thời gian treo máy bất chu sơn là 10 giờ

+ Lượt làm mới phí Bảo Khổ Linh Thạch là 1 lần

+ Tổng lượt làm mới phí Bảo Khố Linh Thạch là 3 lần

+ Luận Kiếm Phong lượt được mua mỗi ngày là 5 lần

+ Số N.vụ Vấn Đạo mỗi ngày là 5 lần

+ Lượt làm mới N.vụ Vấn Đạo là 5 lần

+ Lượt khiêu chiến mỗi ngày vượt ải Trấn Ma Quật là 2 lần

+ Lượt trợ chiến mỗi ngày vượt ải Trấn Ma Quật là 2 lần

+ Giới hạn tặng Điểm Tình Bạn là 40

+ Giới hạn nhận Điểm Tình Bạn là 20

+ Giới hạn số hào hữu là 40

+ Giới hạn túi Tiên Linh là 80

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 1 lần

1 60

+ Lượt treo máy nhanh lịch luyện 3 lần

+ Lượt treo máy nhanh Bất Chu Sơn 3 lần

+ Thời gian treo máy lịch luyện là 10 giờ

+ Thời gian treo máy bất chu sơn là 10 giờ

+ Lượt làm mới phí Bảo Khổ Linh Thạch là 1 lần

+ Tổng lượt làm mới phí Bảo Khố Linh Thạch là 3 lần

+ Luận Kiếm Phong lượt được mua mỗi ngày là 5 lần

+ Số N.vụ Vấn Đạo mỗi ngày là 5 lần

+ Lượt làm mới N.vụ Vấn Đạo là 5 lần

+ Lượt khiêu chiến mỗi ngày vượt ải Trấn Ma Quật là 2 lần

+ Lượt trợ chiến mỗi ngày vượt ải Trấn Ma Quật là 2 lần

+ Giới hạn tặng Điểm Tình Bạn là 40

+ Giới hạn nhận Điểm Tình Bạn là 20

+ Giới hạn số hào hữu là 40

+ Giới hạn túi Tiên Linh là 80

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 1 lần

2 300

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thưởng 5%

+ Lợi ích treo máy lịch luyện tăng thưởng 5%

+ Lợi ích treo máy nhanh lịch luyện lợi ích tăng 5%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 5%

+ Lợi ích treo máy Bất Chu Sơn tăng 5%

+ Giới hạn lượt treo máy nhanh lịch luyện tăng 2 lần

+ Giới hạn lượt treo máy nhanh Bất Chu Sơn tăng 2 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khổ Linh Thạch tăng 4 lần

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 10 ô

+ Mở khoá khung avatar VIP 2

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 2 lần

+ Linh Khí của Tu Luyện N.Vật tăng 5%

+ Lục Đạo Quyển mở tăng cấp ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 1 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân

3 1000

 + Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thưởng 10%

+ Lợi ích treo máy Lịch Luyện tăng thưởng 10%

+ Lợi ích treo máy nhanh lịch luyện lợi ích tăng 10%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 5%

+ Lợi ích Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 5%

+ Giới hạn lượt treo máy nhanh lịch luyện tăng 3 lần

+ Giới hạn lượt treo máy nhanh Bất Chu Sơn tăng 3 lần

+ Giới hạn thời gian lịch luyện treo máy tăng 2 giờ

+ Giới hạn thời gian treo máy bất chu sơn tăng 2 giờ

+ Giới hạn lượt làm mới miễn phí Bảo Khố Linh Thạch tăng 1 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo Khố Linh Thạch tăng 6 lần.

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 1 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 15 chỗ

+ Mở khoá Khung Avatar VIP 3

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 3 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.Vật tăng 10%

+ Linh Khí của Tu Luyện N.Vật tăng 10%

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 2 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 1 lần

4 3000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thưởng 10%

+ Lợi ích treo máy lịch luyện tăng thưởng 10%

+ Lợi ích treo máy nhanh lịch luyện lợi ích tăng 10%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 10%

+ Lợi ích treo máy Bất Chu Sơn tăng 10%

+ Giới hạn lượt treo máy nhanh lịch luyện tăng 4 lần

+ Giới hạn lượt treo máy nhanh Bất Chu Sơn tăng 4 lần

+ Giới hạn thời gian lịch luyện treo máy tăng 4 giờ

+ Giới hạn thời gian treo máy bất chu sơn tăng 4 giờ

+ Giới hạn lượt làm mới miễn phí Bảo Khổ Linh Thạch tăng 1 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khổ Linh Thạch tăng 8 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 2 lần

+ Giới hạn số N.vụ Vấn Đạo tăng 1

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N.Vụ Vấn Đạo tăng 5 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 20 chỗ

+ Mở khoá Khung Avatar VIP 4

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 4 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.vật tăng 15%

+ Linh khí của Tu Luyện N.vật tăng 10%

+ Phục Ma Điện mở Bỏ Qua Chiến Đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 2 lần

+  Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 1 lần

5 5000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thưởng 15%

+ Lợi ích treo máy lịch luyện tăng thưởng 15%

+ Lợi ích treo máy nhanh lịch luyện tăng 15%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 10%

+ Lợi ích treo máy bất chu sơn tăng 10%

+ Giới hạn lượt treo máy nhanh lịch luyện tăng 5 lần

+ Giới hạn lượt treo máy nhanh bất chu sơn tăng 5 lần

+ Giới hạn thời gian Lịch Luyện Treo Máy tăng 6 giờ

+ Giới hạn thời gian Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 6 giờ

+ Giới hạn lượt làm mới miễn phí Bảo Khố Linh Thạch tăng 2 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo Khố Linh Thạch tăng 10 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 4 lần

+ Giới hạn số N.Vụ Vấn Đạo tăng 1

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N.vụ Vấn Đạo tăng 10 lần.

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ.

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 25 chỗ

+ Mở khoá khung Avatar VIP 5

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 5 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.Vật tăng 20%

+ Linh Khí của Tu Luyện N.vật tăng 15%

+ Phục Ma Điện bỏ qua chiến đấu

+ Lục Đạo Quyển mở tăng cấp ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 2 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 1 lần

6 9000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thưởng 15%

+ Lợi ích Treo Máy Lịch Luyện tăng thưởng 15%

+ Lợi ích treo máy nhanh lịch luyện tăng 15%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 15%

+ Lợi ích treo máy bất chu sơn tăng 15%

+ Giới hạn lượt treo máy nhanh lịch luyện tăng 6 lần

+ Giới hạn lượt treo máy nhanh bất chu sơn tăng 6 lần

+ Giới hạn thời gian lịch luyện treo máy tăng 8 giờ

+ Giới hạn thời gian treo máy Bất Chu Sơn tăng 8 giờ

+ Giới hạn lượt làm mới miễn phí Bảo khố Linh Thạch tăng 2 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo Khố Linh Thạch tăng 12 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 6 lần

+ Giới hạn số N.vụ Vấn Đạo tăng 2

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N.vụ Vấn Đạo tăng 15 lần.

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Thưởng Vàng của Đài Hiên Viên tăng 10%

+ Thưởng Xu Hiên Viên của Đài Hiên Viên tăng 10%

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 30 chỗ

+ Mở khoá khung avatar VIP 6

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 6 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu luyện N.vật tăng 25%

+ Linh khí của Tu Luyện N.vật tăng 25%

+ Phục Ma Điện mở Bỏ qua chiến đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 2 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 2 lần

7 15000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thưởng 25%

+ Lợi ích treo máy lịch luyện tăng thưởng 25%

+ Lợi ích treo máy nhanh lịch luyện lợi ích tăng 25%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 15%

+ Lợi ích treo máy Bất Chu Sơn tăng 15%

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Lịch Luyện tăng 7 lần

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Bất Chu Sơn tăng 7 lần

+ Giới hạn thời gian Lịch Luyện Treo Máy tăng 10 giờ

+ Giới hạn thời gian Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 10 giờ

+ Giới hạn lượt làm mới miễn phí Báo khổ Linh Thạch tăng 2 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khổ Linh Thạch tăng 14 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 8 lần

+ Luận Kiếm Phong mở tính năng Càn Quét

+ Giới hạn số N,vụ Vấn Đạo tăng 2

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N.vụ Vấn Đạo tăng 20 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ

+ Thưởng Vàng của Đài Hiên Viên tăng 20%

+ Thưởng Xu Hiên Viên của Đài Hiên Viên tăng 20%

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 40 chỗ

+ Mở khoá chung Avatar VIP 7

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 7 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.vật tăng 30%

+ Linh Khí của Tu Luyện N.vật tăng 25%

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 3 lần

+ Phục Ma Điện mở bỏ qua chiến đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng  2 lần 

8 25000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thưởng 25%

+ Lợi ích Treo Máy Lịch Luyện tăng thưởng 25%

+ Lợi ích treo máy nhanh Lịch Luyện tăng 25%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 25%

+ Lợi ích treo máy Bất Chu Sơn tăng 25%

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Lịch Luyện tăng 8 lần 

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Bất Chu Sơn tăng 8 lần

+ Giới hạn thời gian Lịch Luyện Treo Máy tăng 12 giờ

+ Giới hạn thời gian Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 12 giờ

+ Giói hạn lượt làm mới miễn phí Bảo khố Linh Thạch tăng 3 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khố Linh Thạch tăng 16 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 10 lần

+ Luận Kiếm Phong mở tính năng Càn Quét

+ Giới hạn số N.vụ Vấn Đạo tăng 2

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N,vụ Vấn Đạo tăng 25 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ

+ Thưởng Vàng của Đài Hiên Viên tăng 30%

+ Thưởng Xu Hiên Viên tăng 30%

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 50 chỗ trống

+ Mở khoá khung avatar VIP 8

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 8 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.vật tăng 35%

+ Linh khí của Tu Luyện N.Vật tăng 35%

+ Phục Ma Điện mở Bỏ Qua Chiến Đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 3 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 2 lần

9 40000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thuởg 35%

+ Lợi ích treo máy Lịch Luyện tăng thưởng 35%

+ Lợi ích treo máy nhanh Lịch Luyệ tăng 35%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 25%

+ Lợi ích Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 25%

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Lịch Luyện tăng 9 lần

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Bất Chu Sơn tăng 9 lần

+ Giới hạn thời gian Lịch Luyện Treo Máy tăng 14 giờ

+ Giới hạn thời gian Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 14 giờ

+ Giói hạn lượt làm mới miễn phí Bảo khố Linh Thạch tăng 3 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khố Linh Thạch tăng 18 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 12 lần

+ Luận Kiếm Phong mở tính năng Càn Quét

+ Giới hạn số N.vụ Vấn Đạo tăng 3

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N,vụ Vấn Đạo tăng 30 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ

+ Thưởng Vàng của Đài Hiên Viên tăng 40%

+ Thưởng Xu Hiên Viên tăng 40%

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 60 chỗ trống

+ Mở khoá khung avatar VIP 9

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 9 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.vật tăng 40%

+ Linh khí của Tu Luyện N.Vật tăng 35%

+ Phục Ma Điện mở Bỏ Qua Chiến Đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 3 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 2 lần

10 60000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thuởg 35%

+ Lợi ích treo máy Lịch Luyện tăng thưởng 35%

+ Lợi ích treo máy nhanh Lịch Luyệ tăng 35%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 35%

+ Lợi ích Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 35%

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Lịch Luyện tăng 10 lần

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Bất Chu Sơn tăng 10 lần

+ Giới hạn thời gian Lịch Luyện Treo Máy tăng 18 giờ

+ Giới hạn thời gian Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 18 giờ

+ Giói hạn lượt làm mới miễn phí Bảo khố Linh Thạch tăng 3 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khố Linh Thạch tăng 20 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 15 lần

+ Luận Kiếm Phong mở tính năng Càn Quét

+ Giới hạn số N.vụ Vấn Đạo tăng 3

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N,vụ Vấn Đạo tăng 35 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ

+ Thưởng Vàng của Đài Hiên Viên tăng 50%

+ Thưởng Xu Hiên Viên tăng 50%

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 80 chỗ trống

+ Mở khoá khung avatar VIP 10

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 10 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.vật tăng 50%

+ Linh khí của Tu Luyện N.Vật tăng 45%

+ Phục Ma Điện mở Bỏ Qua Chiến Đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 4 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 3 lần

11 100000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thuởg 50%

+ Lợi ích treo máy Lịch Luyện tăng thưởng 50%

+ Lợi ích treo máy nhanh Lịch Luyệ tăng 50%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 35%

+ Lợi ích Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 35%

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Lịch Luyện tăng 10 lần

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Bất Chu Sơn tăng 10 lần

+ Giới hạn thời gian Lịch Luyện Treo Máy tăng 22 giờ

+ Giới hạn thời gian Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 22 giờ

+ Giói hạn lượt làm mới miễn phí Bảo khố Linh Thạch tăng 3 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khố Linh Thạch tăng 22 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 15 lần

+ Luận Kiếm Phong mở tính năng Càn Quét

+ Giới hạn số N.vụ Vấn Đạo tăng 4

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N,vụ Vấn Đạo tăng 40 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ

+ Thưởng Vàng của Đài Hiên Viên tăng 60%

+ Thưởng Xu Hiên Viên tăng 60%

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 100 chỗ trống

+ Mở khoá khung avatar VIP 11

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 11 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.vật tăng 60%

+ Linh khí của Tu Luyện N.Vật tăng 60%

+ Phục Ma Điện mở Bỏ Qua Chiến Đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 4 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 3 lần

+ Mở cầu nguyện Linh Thụ

12 200000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thuởg 50%

+ Lợi ích treo máy Lịch Luyện tăng thưởng 50%

+ Lợi ích treo máy nhanh Lịch Luyệ tăng 50%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 50%

+ Lợi ích Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 50%

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Lịch Luyện tăng 11 lần

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Bất Chu Sơn tăng 11 lần

+ Giới hạn thời gian Lịch Luyện Treo Máy tăng 26 giờ

+ Giới hạn thời gian Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 26 giờ

+ Giói hạn lượt làm mới miễn phí Bảo khố Linh Thạch tăng 3 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khố Linh Thạch tăng 24 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 15 lần

+ Luận Kiếm Phong mở tính năng Càn Quét

+ Giới hạn số N.vụ Vấn Đạo tăng 4

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N,vụ Vấn Đạo tăng 45 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ

+ Thưởng Vàng của Đài Hiên Viên tăng 70%

+ Thưởng Xu Hiên Viên tăng 70%

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 120 chỗ trống

+ Mở khoá khung avatar VIP 12

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 12 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.vật tăng 70%

+ Linh khí của Tu Luyện N.Vật tăng 60%

+ Phục Ma Điện mở Bỏ Qua Chiến Đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 5 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 3 lần

+ Mở Cầu Nguyện Linh Thụ

13 350000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thuởg 50%

+ Lợi ích treo máy Lịch Luyện tăng thưởng 50%

+ Lợi ích treo máy nhanh Lịch Luyệ tăng 50%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 50%

+ Lợi ích Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 50%

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Lịch Luyện tăng 11 lần

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Bất Chu Sơn tăng 11 lần

+ Giới hạn thời gian Lịch Luyện Treo Máy tăng 30 giờ

+ Giới hạn thời gian Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 30 giờ

+ Giói hạn lượt làm mới miễn phí Bảo khố Linh Thạch tăng 3 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khố Linh Thạch tăng 26 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 15 lần

+ Luận Kiếm Phong mở tính năng Càn Quét

+ Giới hạn số N.vụ Vấn Đạo tăng 4

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N,vụ Vấn Đạo tăng 50 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ

+ Thưởng Vàng của Đài Hiên Viên tăng 80%

+ Thưởng Xu Hiên Viên tăng 80%

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 140 chỗ trống

+ Mở khoá khung avatar VIP 13

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 13 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.vật tăng 80%

+ Linh khí của Tu Luyện N.Vật tăng 75%

+ Phục Ma Điện mở Bỏ Qua Chiến Đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 5 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 3 lần

14 600000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thuởg 75%

+ Lợi ích treo máy Lịch Luyện tăng thưởng 75%

+ Lợi ích treo máy nhanh Lịch Luyệ tăng 75%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 50%

+ Lợi ích Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 50%

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Lịch Luyện tăng 12 lần

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Bất Chu Sơn tăng 12 lần

+ Giới hạn thời gian Lịch Luyện Treo Máy tăng 34 giờ

+ Giới hạn thời gian Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 34 giờ

+ Giói hạn lượt làm mới miễn phí Bảo khố Linh Thạch tăng 3 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khố Linh Thạch tăng 28 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 15 lần

+ Luận Kiếm Phong mở tính năng Càn Quét

+ Giới hạn số N.vụ Vấn Đạo tăng 5

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N,vụ Vấn Đạo tăng 56 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ

+ Thưởng Vàng của Đài Hiên Viên tăng 90%

+ Thưởng Xu Hiên Viên tăng 90%

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 160 chỗ trống

+ Mở khoá khung avatar VIP 14

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 14 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.vật tăng 90%

+ Linh khí của Tu Luyện N.Vật tăng 75%

+ Phục Ma Điện mở Bỏ Qua Chiến Đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 6 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 3 lần

+ Mở Cầu Nguyện Linh Thụ

15 1000000

+ Khiêu chiến ải Lịch Luyện tăng thuởg 75%

+ Lợi ích treo máy Lịch Luyện tăng thưởng 75%

+ Lợi ích treo máy nhanh Lịch Luyệ tăng 75%

+ Thưởng khiêu chiến số tầng Bất Chu Sơn tăng 75%

+ Lợi ích Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 75%

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Lịch Luyện tăng 12 lần

+ Giới hạn lượt Treo Máy Nhanh Bất Chu Sơn tăng 12 lần

+ Giới hạn thời gian Lịch Luyện Treo Máy tăng 38 giờ

+ Giới hạn thời gian Treo Máy Bất Chu Sơn tăng 38 giờ

+ Giói hạn lượt làm mới miễn phí Bảo khố Linh Thạch tăng 3 lần

+ Giới hạn tổng lượt làm mới Bảo khố Linh Thạch tăng 30 lần

+ Giới hạn lượt được mua Luận Kiếm Phong tăng 15 lần

+ Luận Kiếm Phong mở tính năng Càn Quét

+ Giới hạn số N.vụ Vấn Đạo tăng 5

+ Giới hạn tổng lượt làm mới N,vụ Vấn Đạo tăng 60 lần

+ Vấn Đạo mở Điều Động Ngay

+ Tăng thêm 1 N.vụ Vấn Đạo phẩm Cam hoặc Đỏ

+ Thưởng Vàng của Đài Hiên Viên tăng 100%

+ Thưởng Xu Hiên Viên tăng 100%

+ Giới hạn túi Tiên Linh tăng 180 chỗ trống

+ Mở khoá khung avatar VIP 15

+ Giới hạn lượt Tiên Linh Tá Linh tăng 15 lần

+ Hiệu quả sử dụng của Tu Luyện N.vật tăng 100%

+ Linh khí của Tu Luyện N.Vật tăng 90%

+ Phục Ma Điện mở Bỏ Qua Chiến Đấu

+ Lục Đạo Quyển mở Tăng Cấp Ngay

+ Lượt mua Vấn Đỉnh Tam Cảnh tăng 6 lần

+ Lượt mua Di Tích Tiên Nhân tăng 3 lần

 

Ngọc Nhi kính bút !